چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 30 ارديبهشت 1395 ساعت 03:49

مناقصات و مزایدات

 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت جهت ورود کلیک کنید

 

 

آگهی واگذاری   (تاریخ درج آگهی1398.4.17 )

 


فراخوان عمومی مشارکت(تاریخ درج آگهی 1396.10.19)باطل شد

اداره کل شیلات استان گیلان در نظر دارد تا در فصل تولید ماهی خاویاری در سال جاری در نوبت اول نسبت به انجام تکثیر تعداد 30 قطعه مولد موجود در مرکز شهید دکتر بهشتی (10 قطعه مولد ماده و 20 قطعه مولد نر) از نوع فیل ماهی در قالب مشارکت... جهت دانلود فرم مشارکت کلیک نمایید

 


آگهی مناقصه عمومی مرحله  دوم(تاریخ درج آگهی 1396.4.14)باطل شد

اداره کل شیلات استان گیلان در نظر دارد به منظور بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی در قفس تهیه ، ساخت و نصب اسکله های شناور در موقعیت پپشتیبانی پرورش ماهی قفس در سواحل گیلان  از طریق مناقصه عمومی به تامین کننده گان واجد صلاحیت که دارای سابقه طراحی ، ساخت و نصب اسکله شناور را دارند واگذار نماید . لذا از متقاضیان واجد شرایط که تمایل شرکت در مناقصه را دارند دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه به مدت یک هفتهاز تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به آدرس ،استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه نمایند.


آگهی مناقصه عمومی مرحله  اول (تاریخ درج آگهی 1396.4.14)باطل شد

اداره کل شیلات استان گیلان در نظر دارد به منظور بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی در قفس تهیه ، ساخت و نصب اسکله های شناور در موقعیت پپشتیبانی پرورش ماهی قفس در سواحل گیلان  از طریق مناقصه عمومی به تامین کننده گان واجد صلاحیت که دارای سابقه طراحی ، ساخت و نصب اسکله شناور را دارند واگذار نماید . لذا از متقاضیان واجد شرایط که تمایل شرکت در مناقصه را دارند دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه به مدت یک هفتهاز تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به آدرس ،استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه نمایند.


آگهی مناقصه عمومی مرحله  اول (تاریخ درج آگهی 1396.4.8)باطل شد

اداره کل شیلات استان گیلان در نظر دارد انجام پروژه های زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی در قفس دریایی به روش ای پی سی(EPC) از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای عمرانی ذیصلاح با رتبه بندی ابنیه ، تاسیسات میکانیکی ، برق و آبیاری زه کشی و دارای کد معاملاتی (کد بورس)با شرایط شرح ذیل واگذار نماید.

 

 1. تحویل اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 1396.04.10 لغایت 1396.04.17
 2. دریافت پیشنهادات از تاریخ 1396.04.18 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1396.04.25
 3. تامین اعتبار پروژه از محل اسناد خزانه اسلامی می باشد.
 4. برآورد ریالی مناقصه مبلغ 37.100.000.000 ریال با احتساب ارزش افزوده
 5. هزینه های مشاوره ای مورد نظر کارفرما بعهده برنده مناقصه می باشد.
 6. هزینه انتشار آگاهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
 7. تضمین شرکت در مناقصه  مبلغ 1.855.000.000 ریال  بصورت فقط ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید.
 8. حضور نماینده شرکت کننده گان در زمان بازگشایی پاکات بلامانع می باشد.
 9. بازگشایی پاکات روز دوشنبه ساعت 11 مورخ 1396.04.26
 10. محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

آگهی مناقصه عمومی مرحله  دوم باطل شد

اداره کل شیلات استان گیلان در نظر دارد انجام پروژه های زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی در قفس دریایی به روش ای پی سی(EPC) از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای عمرانی ذیصلاح با رتبه بندی ابنیه ، تاسیسات میکانیکی ، برق و آبیاری زه کشی و دارای کد معاملاتی (کد بورس)با شرایط شرح ذیل واگذار نماید.

 

 1. تحویل اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 1396.03.07 لغایت 1396.03.19
 2. دریافت پیشنهادات از تاریخ 1396.03.20 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1396.03.27
 3. تامین اعتبار پروژه از محل اسناد خزانه اسلامی می باشد.
 4. برآورد ریالی مناقصه مبلغ 75.000.000.000 ریال با احتساب ارزش افزوده
 5. هزینه های مشاوره ای مورد نظر کارفرما بعهده برنده مناقصه می باشد.
 6. هزینه انتشار آگاهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
 7. تضمین شرکت در مناقصه  مبلغ 2.900.000.000 ریال  بصورت فقط ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید.
 8. بازگشایی پاکات روز چهارشنبه ساعت 11 مورخ 1396.03.31
 9. محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

آگهی مناقصه عمومی مرحله  اول باطل شد

اداره کل شیلات استان گیلان در نظر دارد انجام پروژه های زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی در قفس دریایی به روش ای پی سی(EPC) از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای عمرانی ذیصلاح با رتبه بندی ابنیه ، تاسیسات میکانیکی ، برق و آبیاری زه کشی و دارای کد معاملاتی (کد بورس)با شرایط شرح ذیل واگذار نماید.

 

 1. تحویل اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 1396.03.07 لغایت 1396.03.19
 2. دریافت پیشنهادات از تاریخ 1396.03.20 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1396.03.27
 3. تامین اعتبار پروژه از محل اسناد خزانه اسلامی می باشد.
 4. برآورد ریالی مناقصه مبلغ 75.000.000.000 ریال با احتساب ارزش افزوده
 5. هزینه های مشاوره ای مورد نظر کارفرما بعهده برنده مناقصه می باشد.
 6. هزینه انتشار آگاهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
 7. تضمین شرکت در مناقصه  مبلغ 2.900.000.000 ریال  بصورت فقط ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید.
 8. بازگشایی پاکات روز چهارشنبه ساعت 11 مورخ 1396.03.31
 9. محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

آگهی مزایده نوبت اول باطل شد

 

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد امور مربوط به خدمات در امر عملیات آماده سازی کاشت ، داشت  و برداشت در سطح 600هکتار در مراکز شهید بهشتی ، شهید انصاری و مرحوم یوسفپور سیاهکل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط (صلاحیت دار)با شرایط و مشخصات ذیل واگذار نماید.

1- تحویل اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 1396.01.29  لغایت 1396.02.07

2- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1396.02.09 لغایت پایان وقت اداری روز 1396.02.199

3- برآورد مناقصه مبلغ 18/000/000/000 ریال

4- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 480/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.

5- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 

آگهی مزایده نوبت دوم باطل شد

 

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد امور مربوط به خدمات در امر عملیات آماده سازی کاشت ، داشت  و برداشت در سطح 600هکتار در مراکز شهید بهشتی ، شهید انصاری و مرحوم یوسفپور سیاهکل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط (صلاحیت دار)با شرایط و مشخصات ذیل واگذار نماید.

1- تحویل اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 1396.01.29  لغایت 1396.02.07

2- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1396.02.09 لغایت پایان وقت اداری روز 1396.02.199

3- برآورد مناقصه مبلغ 18/000/000/000 ریال

4- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 480/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.

5- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 

 


فراخوان عمومی مشارکت  باطل شد95.10.12

 سازمان مطبوع در نظر دارد تا نسبت به جلب مشارکت و عقد قرارداد با متقاضی و متقاضیان واجد شرایط در راستای تکثیر مولدین خاویاری  یرورشی گونه فیل به تعداد 10 قطعه از مرحله تزریق تا مرحله تولید بچه ماهی با متوسط وزن یک گرم با شرایط ذیل اقدام نماید ...

برای اطلاع از شرایط مشارکت فایل مربوطه را دانلود نمایید.

فایل مشارکت ....جهت دانلود

 


آگهی مزایده نوبت دوم باطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام شرح ذیل (آلات و ادوات صید مکشوفه ) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

1-تورآلات اسقاط ماهیان استخوانی  به وزن حدود 45 تن

 2- تورآلات اسقاط ماهیان غضروفی به وزن حدود 3 تن

 3- لنگر صیادی و آهن آلات اسقاطی به وزن حدود 25 تن

 4- تیوپ و فکای اسقاط به وزن حدود 1.5 تن

5- سرب جدا شده از تور آلات اسقاط به وزن حدود 7 تن

6- طناب جدا شده از تور آلات اسقاط به وزن حدود 3 تن

7- کرف جدا شده از تور تورآلات اسقاط به تعداد حدود 60000 عدد

8-تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1395.03.01 لغایت 1395.03.09

9- دریافت پیشنهادات از تاریخ 1395.03.10 لغایت 1395.03.20

10- بازگشایی پاکات روز شنبه ساعت 11 مورخ 1395.03.22

11- تضمین شرکت در مزایده مبلغ    50/000/000ریال فقط  بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و قابل تمدید

12-محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، امور مالی دبیرخانه کمیسیون معاملات


آگهی مزایده نوبت اول باطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام شرح ذیل (آلات و ادوات صید مکشوفه ) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

1-تورآلات اسقاط ماهیان استخوانی  به وزن حدود 45 تن

 2- تورآلات اسقاط ماهیان غضروفی به وزن حدود 3 تن

3- لنگر صیادی و آهن آلات اسقاطی به وزن حدود 25 تن

 4- تیوپ و فکای اسقاط به وزن حدود 1.5 تن

5- سرب جدا شده از تور آلات اسقاط به وزن حدود 7 تن

6- طناب جدا شده از تور آلات اسقاط به وزن حدود 3 تن

7- کرف جدا شده از تور تورآلات اسقاط به تعداد حدود 60000 عدد

8-تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1395.03.01 لغایت 1395.03.09

9- دریافت پیشنهادات از تاریخ 1395.03.10 لغایت 1395.03.20

10- بازگشایی پاکات روز شنبه ساعت 11 مورخ 1395.03.22

11- تضمین شرکت در مزایده مبلغ    50/000/000ریال فقط  بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و قابل تمدید

12-محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، امور مالی دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)باطل شد

اداره کل شیلات استان گیلان در نظر دارد  در راستای نیل به اهداف توسعه و ساماندهی فعالیت های صیادی در آبهای ساحلی نسبت به برگزاری مناقصه لایروبی بندر صیادی انزلی بشرح ذیل اقدام نماید.

 

 1. لایروبی 14000 متر مکعب اسکله صیادی انزلی به منظور پاکسازی مسیر تردد و پهلو گیری شناورهای صیادی کیلکا به طول 200 متر با عرض 35 متر و عمق برداشت 2 متر بوسیله بارج گراب و یا تجهیزات دیگر از مسیر دریا و انتقال لای برداشت شده به خارج از محدوده بندر
 2. تحویل اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 1395.02.05 لغایت 1395.02.14
 3. دریافت پیشنهادات از تاریخ 1393.02.15 لغایت 1395.02.25
 4. برآورد مناقصه مبلغ 2.000.000.000 ریال
 5. تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 30.000.000 ریال  بصورت چک تایید شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید.
 6. شرکت کنندگان حقیقی یا حقوقی می بایست توانایی ارائه تضمین حسن انجام تعهدات ، ارائه کد اقتصادی و سوابق کار و مدارک و گواهینامه های مرتبط و متناسب با نوع کا را داشته باشند.
 7. بازگشایی پاکت ها روز یکشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1395.02.26
 8. محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، امور مالی دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)باطل شد

اداره کل شیلات استان گیلان در نظر دارد  در راستای نیل به اهداف توسعه و ساماندهی فعالیت های صیادی در آبهای ساحلی نسبت به برگزاری مناقصه لایروبی بندر صیادی انزلی بشرح ذیل اقدام نماید.

 

 1. لایروبی 14000 متر مکعب اسکله صیادی انزلی به منظور پاکسازی مسیر تردد و پهلو گیری شناورهای صیادی کیلکا به طول 200 متر با عرض 35 متر و عمق برداشت 2 متر بوسیله بارج گراب و یا تجهیزات دیگر از مسیر دریا و انتقال لای برداشت شده به خارج از محدوده بندر
 2. تحویل اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 1395.02.05 لغایت 1395.02.14
 3. دریافت پیشنهادات از تاریخ 1393.02.15 لغایت 1395.02.25
 4. برآورد مناقصه مبلغ 2.000.000.000 ریال
 5. تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 30.000.000 ریال  بصورت چک تایید شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید.
 6. شرکت کنندگان حقیقی یا حقوقی می بایست توانایی ارائه تضمین حسن انجام تعهدات ، ارائه کد اقتصادی و سوابق کار و مدارک و گواهینامه های مرتبط و متناسب با نوع کا را داشته باشند.
 7. بازگشایی پاکت ها روز یکشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1395.02.26
 8. محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، امور مالی دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


 

 

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم (نوبت دوم)باطل شد

اداره کل شیلات استان گیلان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 970 قطعه از ماهیان خاویاری مازاد گوشتی بصورت زنده موجود در مرکز شهید دکتر بهشتی بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

 1. . فیل ماهی به تعداد 100 قطعه با وزن متوسط 19 کیلوگرم
 2. فیل ماهی به تعداد 70 قطعه با وزن متوسط 7 کیلوگرم
 3. سیبری به تعداد 500 قطعه با وزن متوسط 3.8 کیلوگرم
 4. استرلیاد به تعداد 200 قطعه با وزن متوسط 0.9گرم
 5. هیبرید به تعداد 100 قطعه با وزن متوسط 0.5 گرم
 6. تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1395.02.01 لغایت 1395.02.09
 7. دریافت پیشنهادات از تاریخ 1393.02.10 لغایت 1395.02.20
 8. بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه ساعت 11 صبح مورخ 1395.02.21
 9. تضمین شرکت در مزایده مبلغ 50.000.000 ریال  بصورت چک تایید شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید.
 10. محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


 

 

آگهی مزایده عمومی مرحله  دوم (نوبت اول)باطل شد

اداره کل شیلات استان گیلان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 970 قطعه از ماهیان خاویاری مازاد گوشتی بصورت زنده موجود در مرکز شهید دکتر بهشتی بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

 1. . فیل ماهی به تعداد 100 قطعه با وزن متوسط 19 کیلوگرم
 2. فیل ماهی به تعداد 70 قطعه با وزن متوسط 7 کیلوگرم
 3. سیبری به تعداد 500 قطعه با وزن متوسط 3.8 کیلوگرم
 4. استرلیاد به تعداد 200 قطعه با وزن متوسط 0.9گرم
 5. هیبرید به تعداد 100 قطعه با وزن متوسط 0.5 گرم
 6. تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1395.02.01 لغایت 1395.02.09
 7. دریافت پیشنهادات از تاریخ 1393.02.10 لغایت 1395.02.20
 8. بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه ساعت 11 صبح مورخ 1395.02.21
 9. تضمین شرکت در مزایده مبلغ 50.000.000 ریال  بصورت چک تایید شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید.
 10. محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


 

آگهی مزایده نوبت اول باطل شد

 

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد امور مربوط به خدمات در امر عملیات آماده سازی کاشت ، داشت  و برداشت در سطح 260 هکتار در مراکز شهید بهشتی ، شهید انصاری و سیاهکل و همچنین سایر امور محوله در اداره کل شیلات و ادارات تابعه و مراکز مذکور را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

1- تحویل اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 1395.01.19  لغایت 1395.01.29

2- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1395.01.30 لغایت 1395.01.9

3- برآورد مناقصه مبلغ 5/700/000/000 ریال

4- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 50/000/000 بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.

5- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 

آگهی مزایده نوبت دوم باطل شد

 

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد امور مربوط به خدمات در امر عملیات آماده سازی کاشت ، داشت  و برداشت در سطح 260 هکتار در مراکز شهید بهشتی ، شهید انصاری و سیاهکل و همچنین سایر امور محوله در اداره کل شیلات و ادارات تابعه و مراکز مذکور را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

1- تحویل اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 1395.01.19  لغایت 1395.01.29

2- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1395.01.30 لغایت 1395.01.9

3- برآورد مناقصه مبلغ 5/700/000/000 ریال

4- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 50/000/000 بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.

5- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


 

آگهی مزایده عمومی مرحله  اول (نوبت دوم)باطل شد

اداره کل شیلات استان گیلان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 970 قطعه از ماهیان خاویاری مازاد گوشتی بصورت زنده موجود در مرکز شهید دکتر بهشتی بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

 1. . فیل ماهی به تعداد 100 قطعه با وزن متوسط 19 کیلوگرم
 2. فیل ماهی به تعداد 70 قطعه با وزن متوسط 7 کیلوگرم
 3. سیبری به تعداد 500 قطعه با وزن متوسط 3.8 کیلوگرم
 4. استرلیاد به تعداد 200 قطعه با وزن متوسط 0.9گرم
 5. هیبرید به تعداد 100 قطعه با وزن متوسط 0.5 گرم
 6. تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1394.12.17 لغایت 1394.12.19
 7. دریافت پیشنهادات از تاریخ 1393.12.17 لغایت 1394.12.27
 8. بازگشایی پاکت ها روز پنجشنبه ساعت 9 مورخ 1394.12.27
 9. تضمین شرکت در مزایده مبلغ 50.000.000 ریال  بصورت چک تایید شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید.
 10. محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


 

آگهی مزایده عمومی مرحله  اول (نوبت اول)باطل شد

اداره کل شیلات استان گیلان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 970 قطعه از ماهیان خاویاری مازاد گوشتی بصورت زنده موجود در مرکز شهید دکتر بهشتی بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

 1. . فیل ماهی به تعداد 100 قطعه با وزن متوسط 19 کیلوگرم
 2. فیل ماهی به تعداد 70 قطعه با وزن متوسط 7 کیلوگرم
 3. سیبری به تعداد 500 قطعه با وزن متوسط 3.8 کیلوگرم
 4. استرلیاد به تعداد 200 قطعه با وزن متوسط 0.9گرم
 5. هیبرید به تعداد 100 قطعه با وزن متوسط 0.5 گرم
 6. تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1394.12.17 لغایت 1394.12.19
 7. دریافت پیشنهادات از تاریخ 1393.12.17 لغایت 1394.12.27
 8. بازگشایی پاکات روز پنجشنبه ساعت 9 مورخ 1394.12.27
 9. تضمین شرکت در مزایده مبلغ 50.000.000 ریال  بصورت چک تایید شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید.
 10. محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


 

فراخوان عومی مشارکت باطل شد

حسب جهت گیری سازمانی و باستناد قوانین موضوعه (ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد تا به منظور تولید بچه ماهیان خاویاری (گونه فیل) در خارج از سال جاری (فصل زمستان)در چهارچوب شرایط و ضوابط مشروحه ذیل نسبت به انجام مشارکت با فرد و یا افراد حقیقی و یا حقوقی فعال در عرصه آبزی پروری کشور اقدام نماید . لذا متقاضیان مشارکت می توانند پیشنهادات خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی این فراخوان بطور مکتوب به دبیرخانه کمیسیون معاملات شیلات گیلان واقع در بندرانزلی ، غازیان، خ طالقانی، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم امور مالی تحویل و رسید دریافت دارند.

1- متقاضیان انجام مشارکت لزوما" می بایست از فعالین تکثیر و پرورش خاویاری در کشور بوده  و دارای پروانه بهره برداری در زمینه این فعالیت باشند.

2-سقف پیش بینی شده جهت سرمایه گذاری متقاضیان به منظور مشارکت در زمینه موضوع فراخوان حداکثر 500.000.000 ریال می باشد.

3- محورهای مربوط به سرمایه گذاری و مشارکت متقاضیان در زمینه تولید بچه ماهی شامل تامین نهاده هایی نظیر غذا (غذای زنده و غذای کنسانتره )تامین سوخت، تامین نیرو کار ، خرید لوازم و تجهیزات مصرفی و خرید مواد مورد نیاز امر تولید خواهد بود.

4- گونه مورد نظر برای انجام مشارکت گونه فیل ماهی و وزن نهایی آن حداکثر 2 گرم خواهد بود.

5- زمان پیش بینی شده برای خاتمه دوره مشارکت حداکثر پایان نیمه اول سال 1395 خواهد بود.

6- فرد یا افراد مشارکت کننده می بایست تعهد لازم در زمینه پذیرش ناشی از بروز هر گونه حادثه منجر به کاهش درصد بازماندگی و یا حتی تلفات کامل بچه ماهیان در فرایند مربوط به نگهداری و پرورش تا مرحله رسیدن به وزن پایه (2-1) را بی قید و شرط پذیرفته و در صورت ضرورت می توانند با هدف همکاری و نظارت نسبت به گماردن احدی بعنوان نماینده در مرکز شهید دکتر بهشتی در طول دوره پرورش اقدام نمایند.

7-حق السهم فرد و افراد مشارکت کننده در پایان دوره مشارکت بر مبنای تحویل بچه ماهیان و پایه آن بر اساس قیمت تمام شده محصول (بچه فیل ماهیان با وزن 2-1 گرم )و میزان سهم آورده برای تامین نهاده های تولید از کل هزینه های تمام شده برای تولید در کل دوره محاسبه میگردد.

*بدهی است مبنای قیمت تمام شده مصوبه کمیسیون معاملات شیلات استان گیلان و نرخ پایه برای فروش بچه ماهیان نیز زیر نظر کارشناس دادگستری خواهد بود.

8- سهم آورده فرد یا افراد مشارکت کننده بر اساس ارزش ریالی ، میزان ، نوع و مقدار نهاده های تامین شده از سوی فرد و افراد مشارکت کننده و اعلام آن از سوی بخش مالی (مرکز شهید بهشتی)تعیین و برآورد می گردد.

9- مشارکت کننده مکلف خواهد بود حداکثر تا پایان نیمه نخست اردیبهشت ماه نسبت به دریافت حق السهم خود از محصول و انتقال آن از مرکز شهید دکتر بهشتی اقدام نماید در غیر این صورت هیچگونه مسئولیتی متوجه شیلات نخواهد بود.

10- مشارکت کننده مکلف خواهد بود در چارچوب ضوابط و مقررات جاری نسبت به سپردن وجه الضمانه قانونی برای اجرای تعهدات خود بر اساس مصوبه کمیسیون معاملات شیلات استان گیلان اقدام نماید.

11- متقاضیان ضمن پذیرش کلیه شرایط ذکر شده در فراخوان و تسریع به آن در پیشنهاد مکتوب خود. مدارک و مستندات مربوط به شرکت در فراخوان به ضمیمه در خواست ارایه نماید.

12- هزینه انتشار آگاهی و فراخوان روزنامه کثیرالانشار بعهده مشارکت کننده می باشد.

 

 


 

 

آگهی حراج حضوریباطل شد

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 2300 کیلوگرم ماهیان غضروفی گوشتی زنده موجود در مراکز شهید دکتر بهشتی و مرحوم یوسف پور سیاهکل بشرح ذیل از طریق حراج حضوری اقدام نماید.

1- ماهیان گوشتی موجود در مرکز شهید بهشتی به مقدار حدود 700 کیلوگرم بصورت زنده

2- ماهیان گوشتی موجود در مرکز مرحوم یوسف پور سیاهکل به مقدار حدودی 1600 کیلوگرم بصورت زنده

3- تاریخ حراج حضوری روز پنجشنبه مورخ 1394.05.08 ساعت 9 صبح در مرکز شهید دکتر بهشتی و 11 صبح در مرکز مرحوم یوسف پور سیاهکل

4- تضمین شرکت در حراج مبلغ 20.000.000 ریال بصورت چک تائید شده بانکی در وجه اداره کل شیلات گیلان و تحویل آن قبل از شروع حراج به برگزار کنندگان

5- محل حراج مراکز شهید دکتر بهشتی و مرحوم یوسف پور سیاهکل

 


 

آگهی مزایده (نوبت دوم)باطل شد

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اموال منقول مصرفی و درحکم مصرفی و اموال منقول غیرمصرفی به همراه انواع نخ نایلون و نخ تورآلات اسقاطی طبق وزن و کلاف موجود در انبارهای خود بشرح ذیل را از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

1- اموال منقول مصرفی و درحکم مصرفی به تعداد 940 قلم

 

2- اموال منقول غیر مصرفی به تعداد 603 قلم

 

 

 

 

3-انواع نخ نایلون و نخ تورآلات اسقاطی طبق وزن و کلاف بشرح لیست پیوست برگه شرایط

 

4-تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1394.03.31 لغایت 1394.04.10

5- دریافت پیشنهادات از تاریخ 1393.04.11 لغایت 1394.04.20

6- بازگشایی پاکات روز پنجشنبه ساعت 11 مورخ 1394.04.21

7- تضمین شرکت در مزایده  مبلغ 50.000.000ریال بصورت چک تایید شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور  و قابل تمدید.

8-محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


آگهی مزایده (نوبت اول)باطل شد

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اموال منقول مصرفی و درحکم مصرفی و اموال منقول غیرمصرفی به همراه انواع نخ نایلون و نخ تورآلات اسقاطی طبق وزن و کلاف موجود در انبارهای خود بشرح ذیل را از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

1- اموال منقول مصرفی و درحکم مصرفی به تعداد 940 قلم

 

2- اموال منقول غیر مصرفی به تعداد 603 قلم

 

 

 

 

3-انواع نخ نایلون و نخ تورآلات اسقاطی طبق وزن و کلاف بشرح لیست پیوست برگه شرایط

 

4-تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1394.03.31 لغایت 1394.04.10

5- دریافت پیشنهادات از تاریخ 1393.04.11 لغایت 1394.04.20

6- بازگشایی پاکات روز پنجشنبه ساعت 11 مورخ 1394.04.21

7- تضمین شرکت در مزایده  مبلغ 50.000.000ریال بصورت چک تایید شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور  و قابل تمدید.

8-محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 

 


 

 

آگهی مزایده (نوبت دوم)باطل شد

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام شرح ذیل (آلات و ادوات صید مکشوفه ) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

1- تورآلات ماهیان استخوانی

 

2- تورآلات ماهیان غضروفی

 

 

 

 

3- لنگر صیادی و آهن آلات اسقاط

 

4- سرب جدا شده از تور آلات

5-طناب جدا شده از تور آلات

6-کرف جدا شده از تور آلات

7-تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1394.01.18 لغایت 1394.01.29

8- دریافت پیشنهادات از تاریخ 1393.01.30 لغایت 1394.02.09

9- بازگشایی پاکات روز پنجشنبه ساعت 11 مورخ 1394.02.10

10- تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادی بصورتچک تایید شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید.

11-محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


آگهی مزایده (نوبت اول)باطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام شرح ذیل (آلات و ادوات صید مکشوفه ) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

1- تورآلات ماهیان استخوانی

 

2- تورآلات ماهیان غضروفی

 

 

 

 

3- لنگر صیادی و آهن آلات اسقاط

 

4- سرب جدا شده از تور آلات

5-طناب جدا شده از تور آلات

6-کرف جدا شده از تور آلات

7-تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1394.01.18 لغایت 1394.01.29

8- دریافت پیشنهادات از تاریخ 1393.01.30 لغایت 1394.02.09

9- بازگشایی پاکات روز پنجشنبه ساعت 11 مورخ 1394.02.10

10- تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادی بصورتچک تایید شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید.

11-محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


 

آگهی مناقصه (نوبت دوم)باطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به خرید 70 تن غذای ماهی از نوع (S.F.K)تجاری با مشخصات و استانداردهای مندرج در جدول پیوستی برگ شرایط و شرایط شرح ذیل خریداری نماید.

1- مقدار غذای ماهی 70 تن از نوع (S.F.K)تجاری

2- تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.11.13  لغایت 1393.11.23

3- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1393.11.24 لغایت 1393.12.4

4- بازگشایی پاکت روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1393.12.5

5- تضمین شرکت در زایده 5 درصدمبلغ پیشنهادی  بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.در وجه اداره کل شیلات گیلان

6- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


آگهی مناقصه (نوبت اول)باطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به خرید 70 تن غذای ماهی از نوع (S.F.K)تجاری با مشخصات و استانداردهای مندرج در جدول پیوستی برگ شرایط و شرایط شرح ذیل خریداری نماید.

1- مقدار غذای ماهی 70 تن از نوع (S.F.K)تجاری

2- تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.11.13  لغایت 1393.11.23

3- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1393.11.24 لغایت 1393.12.4

4- بازگشایی پاکت روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1393.12.5

5- تضمین شرکت در زایده 5 درصدمبلغ پیشنهادی  بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.در وجه اداره کل شیلات گیلان

6- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


آگهی مزایده عمومی مرحله سوم (نوبت دوم)باطل شد

 

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش مقدار 12 تن ماهیان خاویاری پیش مولد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

1- تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.11.13  لغایت 1393.11.23

2- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1393.11.24 لغایت 1393.12.4

3- بازگشایی پاکت روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1393.12.5

4- تضمین شرکت در زایده 5 درصدمبلغ پیشنهادی  بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.در وجه اداره کل شیلات گیلان

5- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


آگهی مزایده عمومی مرحله سوم (نوبت اول)باطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش مقدار 12 تن ماهیان خاویاری پیش مولد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

1- تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.11.13  لغایت 1393.11.23

2- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1393.11.24 لغایت 1393.12.4

3- بازگشایی پاکت روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1393.12.5

4- تضمین شرکت در زایده 5 درصدمبلغ پیشنهادی  بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.در وجه اداره کل شیلات گیلان

5- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات


آگهی مزایده نوبت دومباطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اموال مستعمل موجود در مراکز شهید دکتر بهشتی(1243 مورد) ، شهید انصاری (206 مورد)و سیاهکل(325) خود بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

1- حدود 90 فقره لوازم یدکی ماشین آلات و حدود 1431 فقره اموال منقول و تجهیزات اداری

2- 5 شاخه لوله حفر چاه دستی

3- 3 کلاف کابل تلفن روسی

4- 30 شاخه لوله توپر 50

5- 45 کلاف سیم خشکه 4

6- 2 دستگاه پمپ آب روبین

7- 50 شاخه لوله توکار برق

8- 90 حلقه لاستیک مستعمل خودرو

9-حدود 25 کلاف شیلنگ لاستیکی نمره 2 ، 3 و 4

10- کلاف سیم طوری اسقاط

9- تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.11.13 لغایت 1393.11.23

 

10- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1393.11.24 لغایت 1393.12.4

11- بازگشایی پاکت روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1393.12.5

12- تضمین شرکت در زایده 5 درصدمبلغ پیشنهادی  بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.در وجه اداره کل شیلات گیلان

13- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


آگهی مزایده نوبت اولباطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اموال مستعمل موجود در مراکز شهید دکتر بهشتی(1243 مورد) ، شهید انصاری (206 مورد)و سیاهکل(325) خود بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

1- حدود 90 فقره لوازم یدکی ماشین آلات و حدود 1431 فقره اموال منقول و تجهیزات اداری

2- 5 شاخه لوله حفر چاه دستی

3- 3 کلاف کابل تلفن روسی

4- 30 شاخه لوله توپر 50

5- 45 کلاف سیم خشکه 4

6- 2 دستگاه پمپ آب روبین

7- 50 شاخه لوله توکار برق

8- 90 حلقه لاستیک مستعمل خودرو

9-حدود 25 کلاف شیلنگ لاستیکی نمره 2 ، 3 و 4

10- کلاف سیم طوری اسقاط

9- تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.11.13 لغایت 1393.11.23

 

10- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1393.11.24 لغایت 1393.12.4

11- بازگشایی پاکت روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1393.12.5

12- تضمین شرکت در زایده 5 درصدمبلغ پیشنهادی  بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.در وجه اداره کل شیلات گیلان

13- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


آگهی مزایده نوبت دومباطل شد

 

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 25 فروند شناور و 8 دستگاه تراکتور بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

1- شناور 400 قوه اسب یک فروند ، شناور 200 قوه اسب 4 فروند ، شناور 55 قوه اسب 3 فروند ، تراکتور اسقاط 4 دستگاه (پایگاه شفارود)

2- شناور 200 قوه اسب یک فروند ، شناور 85 قوه اسب 2 فروند ، شناور 48 قوه اسب 2 فروند ، تراکتور رومانی یک دستگاه (پایگاه  لیسار)

3- شناور 400 قوه اسب 2 فروند ، شناور 45 قوه اسب یک فروند ، (پایگاه انزلی)

4- تراکتور رومانی یک دستگاه ، شناور 200 قوه اسب یک دستگاه (پایگاه دستک)

5-تراکتور  2 دستگاه (پایگاه  چابکسر)

6-شناور 200 قوه اسب 2 فروند ، شناور 85 قوه اسب یک فروند (پایگاه آستارا )

7- شناور 400قوه اسب یک فروند  (پایگاه چمخاله )

8- شناور 85قوه اسب 4 فروند  (پایگاه کیاشهر )

9- تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.10.7 لغایت 1393.10.17

 

10- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1393.10.18 لغایت 1393.10.28

11- بازگشایی پاکت روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1393.10.29

12- تضمین شرکت در زایده 5 درصدمبلغ پیشنهادی  بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.در وجه اداره کل شیلات گیلان

13- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات


آگهی مزایده نوبت اولباطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 25 فروند شناور و 8 دستگاه تراکتور بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

1- شناور 400 قوه اسب یک فروند ، شناور 200 قوه اسب 4 فروند ، شناور 55 قوه اسب 3 فروند ، تراکتور اسقاط 4 دستگاه (پایگاه شفارود)

2- شناور 200 قوه اسب یک فروند ، شناور 85 قوه اسب 2 فروند ، شناور 48 قوه اسب 2 فروند ، تراکتور رومانی یک دستگاه (پایگاه  لیسار)

3- شناور 400 قوه اسب 2 فروند ، شناور 45 قوه اسب یک فروند ، (پایگاه انزلی)

4- تراکتور رومانی یک دستگاه ، شناور 200 قوه اسب یک دستگاه (پایگاه دستک)

5-تراکتور  2 دستگاه (پایگاه  چابکسر)

6-شناور 200 قوه اسب 2 فروند ، شناور 85 قوه اسب یک فروند (پایگاه آستارا )

7- شناور 400قوه اسب یک فروند  (پایگاه چمخاله )

8- شناور 85قوه اسب 4 فروند  (پایگاه کیاشهر )

9- تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.10.7 لغایت 1393.10.17

 

10- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1393.10.18 لغایت 1393.10.28

11- بازگشایی پاکت روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1393.10.29

12- تضمین شرکت در زایده 5 درصدمبلغ پیشنهادی  بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.در وجه اداره کل شیلات گیلان

13- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات


آگهی مزایده نوبت دومباطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اموال مستعمل موجود در مراکز شهید دکتر بهشتی ، شهید انصاری و سیاهکل خود بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

1- حدود 1522 فقره لوازم یدکی ماشین آلات و اموال منقول و تجهیزات

2- 5 شاخه لوله حفر چاه دستی

3- 3 کلاف کابل تلفن روسی

4- 30 شاخه لوله توپر 50

5- 45 کلاف سیم خشکه 4

6- 2 دستگاه پمپ آب روبین

7- 50 شاخه لوله توکار برق

8- 90 حلقه لاستیک مستعمل خودرو

9-حدود 25 کلاف شیلنگ لاستیکی نمره 2 ، 3 و 4

10- کلاف سیم طوری اسقاط

11- تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.10.7 لغایت 1393.10.17

 

12- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1393.10.18 لغایت 1393.10.28

13- بازگشایی پاکت روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1393.10.29

14- تضمین شرکت در زایده 5 درصدمبلغ پیشنهادی  بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.در وجه اداره کل شیلات گیلان

15- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات


آگهی مزایده نوبت اولباطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اموال مستعمل موجود در مراکز شهید دکتر بهشتی ، شهید انصاری و سیاهکل خود بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

1- حدود 1522 فقره لوازم یدکی ماشین آلات و اموال منقول و تجهیزات

2- 5 شاخه لوله حفر چاه دستی

3- 3 کلاف کابل تلفن روسی

4- 30 شاخه لوله توپر 50

5- 45 کلاف سیم خشکه 4

6- 2 دستگاه پمپ آب روبین

7- 50 شاخه لوله توکار برق

8- 90 حلقه لاستیک مستعمل خودرو

9-حدود 25 کلاف شیلنگ لاستیکی نمره 2 ، 3 و 4

10- کلاف سیم طوری اسقاط

11- تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.10.7 لغایت 1393.10.17

 

12- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1393.10.18 لغایت 1393.10.28

13- بازگشایی پاکت روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1393.10.29

14- تضمین شرکت در زایده 5 درصدمبلغ پیشنهادی  بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.در وجه اداره کل شیلات گیلان

15- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


آگهی مزایده نوبت دوم

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش 12 تن ماهیان خاویاری پیش مولد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

1- تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.10.07  لغایت 1393.10.17

2- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1393.10.18 لغایت 1393.10.28

3- بازگشایی پاکت روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1393.10.29

4- تضمین شرکت در زایده 5 درصدمبلغ پیشنهادی  بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.در وجه اداره کل شیلات گیلان

5- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


آگهی مزایده نوبت اول

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش 12 تن ماهیان خاویاری پیش مولد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

1- تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.10.07  لغایت 1393.10.17

2- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1393.10.18 لغایت 1393.10.28

3- بازگشایی پاکت روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1393.10.29

4- تضمین شرکت در زایده 5 درصدمبلغ پیشنهادی  بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.در وجه اداره کل شیلات گیلان

5- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 

 

 


 

 

آگهی مزایده نوبت دومباطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام شرح ذیل (آلات و ادوات صید مکشوفه ) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

تورآلات ماهیان استخوانی اسقاط (شامل  سرب - کرف ایرانی - طناب )

1-تورآلات ماهیان استخوانی قیمت پایه هر کیلو گرم 4000 ریال

 

2- تورآلات ماهیان غضروفی اسقاط قیمت پایه هر کیلو گرم 5000 ریال

 

 

 

 

3- لنگر صیادی و آهن آلات اسقاطی قیمت پایه هر کیلو گرم 8000 ریال

 

4- تیوپ مستعمل  قیمت پایه هر کیلو 4000 ریال

5- سرب جدا شده از تور آلات قیمت پایه هر کیلو گرم 40000 ریال

6- طناب جدا شده از تور آلات قیمت پایه هر کیلو 8000 ریال

7- کرف ایرانی جدا شده از تور قیمت پایه هر عدد 1000 ریال

8-تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.04.16 لغایت 1393.04.29

9- دریافت پیشنهادات از تاریخ 1393.04.30 لغایت 1393.05.13

10- بازگشایی پاکات روز پنجشنبه ساعت 11 مورخ 1393.05.14

11- تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و قابل تمدید

12-محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات


آگهی مزایده نوبت اولباطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام شرح ذیل (آلات و ادوات صید مکشوفه ) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

تورآلات ماهیان استخوانی اسقاط (شامل  سرب - کرف ایرانی - طناب )

1-تورآلات ماهیان استخوانی قیمت پایه هر کیلو گرم 4000 ریال

 

2- تورآلات ماهیان غضروفی اسقاط قیمت پایه هر کیلو گرم 5000 ریال

 

 

 

 

3- لنگر صیادی و آهن آلات اسقاطی قیمت پایه هر کیلو گرم 8000 ریال

 

4- تیوپ مستعمل  قیمت پایه هر کیلو 4000 ریال

5- سرب جدا شده از تور آلات قیمت پایه هر کیلو گرم 40000 ریال

6- طناب جدا شده از تور آلات قیمت پایه هر کیلو 8000 ریال

7- کرف ایرانی جدا شده از تور قیمت پایه هر عدد 1000 ریال

8-تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.04.16 لغایت 1393.04.29

9- دریافت پیشنهادات از تاریخ 1393.04.30 لغایت 1393.05.13

10- بازگشایی پاکات روز پنجشنبه ساعت 11 مورخ 1393.05.14

11- تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و قابل تمدید

12-محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


 

 

آگهی مزایده نوبت دومباطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام شرح ذیل (آلات و ادوات صید مکشوفه ) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

1- تورآلات ماهیان استخوانی اسقاط (شامل  سرب - کرف ایرانی - طناب )

 

2- تورآلات ماهیان غضروفی اسقاط

 

 

 

 

3- لنگر صیادی و آهن آلات اسقاطی

 

4- تیوپ مستعمل

5-تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.03.18 لغایت 1393.03.27

6- دریافت پیشنهادات از تاریخ 1393.03.28 لغایت 1393.05.08

7- بازگشایی پاکات روز پنجشنبه ساعت 11 مورخ 1393.04.09

8- تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و قابل تمدید

9-محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


 

 

آگهی مزایده نوبت اولباطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام شرح ذیل (آلات و ادوات صید مکشوفه ) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

1- تورآلات ماهیان استخوانی اسقاط (شامل  سرب - کرف ایرانی - طناب )

 

2- تورآلات ماهیان غضروفی اسقاط

 

 

 

 

3- لنگر صیادی و آهن آلات اسقاطی

 

4- تیوپ مستعمل

5-تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1393.03.18 لغایت 1393.03.27

6- دریافت پیشنهادات از تاریخ 1393.03.28 لغایت 1393.05.08

7- بازگشایی پاکات روز پنجشنبه ساعت 11 مورخ 1393.04.09

8- تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و قابل تمدید

9-محل تحویل پیشنهاد استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 

 


 

آگهی مزایده نوبت دومباطل شد

 

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد امور مربوط به خدمات در امر عملیات آماده سازی کاشت ، داشت  و برداشت در سطح 480 هکتار در مراکز شهید بهشتی ، شهید انصاری و سیاهکل و همچنین خدمات ناظرین پره به تعداد 50 دستگاه پره و اطلاعات ماهیان استخوانی و سایر امور محوله در اداره کل شیلات و ادارات تابعه و مراکز مذکور را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

1- تحویل اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 1393.0.3.4  لغایت 1393.03.13

2- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1393.03.14 لغایت 1393.03.24

3- برآورد مناقصه مبلغ 4/000/000/000 ریال

4- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 18/500/00 بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.

5- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 

 


 


آگهی مزایده نوبت اولباطل شد

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد امور مربوط به خدمات در امر عملیات آماده سازی کاشت ، داشت  و برداشت در سطح 480 هکتار در مراکز شهید بهشتی ، شهید انصاری و سیاهکل و همچنین خدمات ناظرین پره به تعداد 50 دستگاه پره و اطلاعات ماهیان استخوانی و سایر امور محوله در اداره کل شیلات و ادارات تابعه و مراکز مذکور را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

1- تحویل اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 1393.0.3.4  لغایت 1393.03.13

2- دریافت پیشنهاد از تاریخ 1393.03.14 لغایت 1393.03.24

3- برآورد مناقصه مبلغ 4/000/000/000 ریال

4- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 18/500/00 بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و  قابل تمدید.

5- محل تحویل پیشنهادات استان گیلان ، بندرانزلی ، غازیان ، خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 


 

 

آگهی مناقصه (نوبت دوم  ) باطل شد

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد امور مربوط به عملیات آماده سازی کاشت داشت ، برداشت ، ناظرین پره ، جمع آوری آمار و اطلاعات ماهیان استخوانی و سایر امور محوله در اداره کل شیلات گیلان ، ادارات و مراکز تابع را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار نماید.

لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید  جهت دریافت برگ شرایط  شرکت در مناقصه تا 1393.2.20 در ساعات مقرر اداری به ادرس گیلان- بندرانزلی ، غازیان ،خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم امورمالی مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل مطابق شرایط مناقصه پیشنهادات خود را به دبیرخانه کمیسیون معاملات شیلات گیلان به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت دارند.

 


 

 

 

آگهی مزایده نوبت دومباطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام شرح ذیل (آلات و ادوات صید مکشوفه ) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

لذا از متقاضیان شرکت در مزایده  دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه تا 1393.2.24 در ساعات مقرر اداری به ادرس بندرانزلی ، غازیان ،خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم امورمالی مراجعه  و اسناد مربوط را دریافت و پس از تکمیل مطابق شرایط مزایده پیشنهادات خود را به کمیسیون معاملات شیلات گیلان به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت دارند.

 

1- تورآلات ماهیان استخوانی

 

2- تورآلات ماهیان غضروفی

 

3-  سرب جداشده از تورآلات

 

4- کرف جداشده از تورآلات

 

5- لنگر صیادی و آهن آلات اسقاطی

 

6- تیوپ مستعمل

7- طناب واچیده شده از تور آلات

 


 

 

آگهی مزایده نوبت اولباطل شد

 

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام شرح ذیل (آلات و ادوات صید مکشوفه ) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

لذا از متقاضیان شرکت در مزایده  دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت برگ شرایط حداکثر  تا یک هفته بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به ادرس بندرانزلی ، غازیان ،خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم امورمالی مراجعه  و اسناد مربوط را دریافت و پس از تکمیل مطابق شرایط مزایده پیشنهادات خود را به کمیسیون معاملات شیلات گیلان به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت دارند.

 

1- تورآلات ماهیان استخوانی

 

2- تورآلات ماهیان غضروفی

 

3-  سرب جداشده از تورآلات

 

4- کرف جداشده از تورآلات

 

5- لنگر صیادی و آهن آلات اسقاطی

 

6- تیوپ مستعمل

7- طناب واچیده شده از تور آلات

 


 

 

آگهی مناقصه (نوبت دوم  )باطل شد

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد امور مربوط به عملیات آماده سازی کاشت داشت ، برداشت ، ناظرین پره ، جمع آوری آمار و اطلاعات ماهیان استخوانی و سایر امور محوله در اداره کل شیلات گیلان ، ادارات و مراکز تابع را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار نماید.

لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید  جهت دریافت برگ شرایط  شرکت در مناقصه تا 1393.2.20 در ساعات مقرر اداری به ادرس گیلان- بندرانزلی ، غازیان ،خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم امورمالی مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل مطابق شرایط مناقصه پیشنهادات خود را به دبیرخانه کمیسیون معاملات شیلات گیلان به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت دارند.

 

 

 


 

آگهی مناقصه (نوبت اول )باطل شد

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد امور مربوط به عملیات آماده سازی کاشت داشت ، برداشت ، ناظرین پره ، جمع آوری آمار و اطلاعات ماهیان استخوانی و سایر امور محوله در اداره کل شیلات گیلان ، ادارات و مراکز تابع را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار نماید.

لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید  جهت دریافت برگ شرایط  شرکت در مناقصهتا یک هفته بعد از انتشار آگهی نوبت دوم  در ساعات مقرر اداری به ادرس گیلان- بندرانزلی ، غازیان ،خیابان طالقانی ، اداره کل شیلات گیلان ، طبقه دوم امورمالی مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل مطابق شرایط مناقصه پیشنهادات خود را به دبیرخانه کمیسیون معاملات شیلات گیلان به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت دارند.

 

 خواندن 15116 دفعه

آخرین‌ها از

1 نظر