گزارش نظر

سلام
سی دی های آموزشی مرکز شما را چگونه میتوان تهیه کرد؟
جوابیه شیلات
به بخش آموزش و ترویج آبزی پروران شیلات گیلان باید مراجعه حضوری داشته باشید.
مدیریت سایت شیلات