گزارش نظر

با سلام
آیا بچه ماهی خاویاری با تعداد کم شامل توضیع رایگان می شود؟
جهت تهیه بچه ماهی خاویاری ، نزدیکترین مرکز تکثیر به استان همدان کجاست؟
جوابیه شیلات
بچه ماهیان خاویاری به صورت ترویجی داده نمی شود و حتی یک قطعه از آن را هم اگر بخواهید باید خرید نمایید.و ما در استان برای مراکز پرورش تولید و ارائه می نماییم .
مدیریت سایت شیلات