گزارش نظر

سلام.
من ميخواهم مجوز پرورش قورباغه بگیرم. آیا این مجوز را میدهید؟
ودر صورت صدور مجوز زمین مورد نظر که حداقل یک هکتار است را از ذخایر ملی میدهید یا خیر؟
جوابیه شیلات
در صورت داشتن زمین از طرف خودتان امکان دریافت مجوز وجود دارد.
مدیریت سایت شیلات