گزارش نظر

آیا دوره آموزش پرورش ماهیان آکواریومی و شقایق و مرحان دریایی در سازمان شیلات ارائه میشود؟ آیا این آموزشها رایگان هستند؟
جوابیه شیلات:
با سازمان شیلات ایران مستقر در تهران هماهنگ نمائید . اینجا سایت شیلات استان گیلان است و این آموزش برای ماهیان زینتی در گیلان در چند نوبت برگزار گردیده است ولی باز می توانید ثبت نام نمائید.
مدیریت سایت شیلات