گزارش نظر

باسلام،ایاپرورش همزمان بچه ماهی کوی و کپور اشکالی داره؟چرا؟!
جوابیه شیلات
از نظر بیولوژیک امکان پرورش وجود دارد ولی به علت برخی مشکلات در بروز بیماریهای مشترک از نظر شیلات مجوز پرورش باهم را ندارد .
مدیریت سایت شیلات