چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 30 بهمن 1398 ساعت 06:16

يكي از جنبه هاي مهم در عملكرد ارگان هاي دريايي، مقوله ي توليدات شيلاتي است

 

دكترخون ميرزايي معاون وزير و رئيس سازمان شيلات ايران در بيست و هفتمين همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي اظهار داشت: يكي از جنبه هاي مهم در عملكرد ارگان هاي دريايي، مقوله ي توليدات شيلاتي است. توليد دانش، فناوري و خوراك از جنبه هاي توليد است.

 
به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران، وي گفت:  اين توليد حاصل عملكرد و برآيند همكاري همه ي ارگان هاي دريايي است كه دستاورد مراكز تحقيقاتي، حوزه هاي اجرايي و بهره برداران است. دكتر خون ميرزايي افزود: توليدات شيلاتي وابسته به دريا؛ شامل صيد، پرورش ميگو و آبزي پروري دريايي بيش از 65 درصد كل توليدات شيلاتي كشور را تشكيل مي دهند و در آينده، اين توليدات، با كنترل صيد و افزايش آبزي پروري دريايي و ساحلي افزايش بيشتري خواهد يافت.
رئيس سازمان شيلات ايران گفت: توسعه ي دريامحور كشور كه با تاكيد مقام معظم رهبري و برنامه ريزي دولت تدبير و اميد در دست اقدام است، فرصت و ظرفيت خوبي براي توسعه ي فعاليت هاي شيلاتي با تمركز بر آبزي پروري دريايي و ساحلي پديد مي آورد كه توليد، اشتغال، صادرات، تمركز جمعيتي، محروميت زدايي و امنيت پايدار مبتني بر اسكان، اشتغال و توليد را در پي خواهد داشت و پيشروان ديگر صنايع همكار شيلاتي خواهد بود.

خواندن 9119 دفعه

آخرین‌ها از