گزارش نظر

سلام ميخواهم در زميني به مساحت ٢ هكتار استخر پرورش ماهيان گرمابي داير كنم كه منبع تغذيه آب از يك چاه با دبي خروجي ٣ اينچ ميباشد در حال حاضر در زمين گندم كاشته شده كه به تازگي برداشت شده است در صورتي كه بخواهم ٣ متر به اين استخر عمق دهم اولا چه مساحتي ميتوانم از اين زمين را با توجه به اين مقدار آب استخر بزنم و چه تعداد ماهي در صورت استفاده از دستگاه هواده ميتوان پرورش داد
جوابیه شیلات
ساخت استخر با استفاده از 40 سانتی متر از خاک سطحی و ایجاد دیواره به ارتفاع 2 متر و عمق آبگیری 1.5 متر انجام می شودو حدود 1.5 هکتار استخر ساخته می شود البته با توجه به میزان رس و نفوذ پذیری خاک عرض دیواره ها مشخص میگردد. در مورد آبگیری باید عنوان نمایم میزان نفوذ و تبخیر سطحی در استان باید مشخص باشد به همین دلیل پیشنهاد می شود با کارشناسان شیلات و جهاد استان خود مشورت نمایید در ضمن با هوادهی تناژتولید می تواند تا 6 یا 8 تن در هکتار افزایش یابد ولی تغییر گونه ای مهم است.
مدیریت سایت شیلات