گزارش نظر

*باسلام.شوری ویا شیرینی آب چه تاثیری در پرورش ماهی خاویاری دارد؟ضمنا آیا با تاییده اداره جهاد کشاورزی میتوان به دریافت بچه ماهی خاویاری گرفت؟ضمن آنکه اینجانب پرورش دهنده ماهی گرمابی هستم البته به صورت متراکم در کاشان*
جوابیه شیلات
می توانید از بخش خصوصی بچه ماهی خاویاری را تهیه نمایید ولی شیلات فقط به افرادی که مجوز دارند و شرایط پرورش محیا باشد بر اساس تناژ تولید بچه ماهی می دهد.بامعرفی نامه جهاد شاید بتوانید موفق شوید.
مدیریت سایت شیلات