گزارش نظر

سلام
در رابطه با ونیرو مطالب میخواستم
جوابیه شیلات
چه مطلبی می خواهید ونیرو یک نوع وان بتنی برای نگهداری بچه ماهی خاویاری برای طی کردن یک دوره از زندگی این ماهی است و ساختار بسیار ساده ای دارد. برای بازدید می توانید باهماهنگی با رئیس مرکز شهید بهشتی از آن بازدید نمایید.
مدیریت سایت شیلات