گزارش نظر

با سلام آیا بعد از اتمام دوره ها مدرک آن دوره نیز به شرکت کنندگان تعلق میگیرد
جوابیه شیلات
اگر دوره ای توسط شیلات برگزار شود گواهی دوره داده می شود.
مدیریت سایت شیلات