گزارش نظر

پرورش میگو تو بندرانزلی جواب میده؟
شرایط انجامش چیه و چقد هزینه داره
واینکه آموزش داره؟؟
جوابیه شیلات
این گونه در جنوب ایران پرورش داده می شود و امکان پرورش در شمال با توجه به شرایط آب و هوا وجود ندارد.
مدیریت سایت شیلات