چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 05:18

قرارداد ليانازوف

در اين موقع دولت در برابر پافشاري روسها عقب نشست و توسط ميرزا حسين خان سپهسالار شيلات، درياي خزر را با رودهايي كه از ايران به درياي مذكور مي رسيد درمقابل پنجاه هزار تومان به استپان مارتيزيچ ليانازوف اجاره داد.طبق اين اجاره نامه كليه آبهاي قابل صيادي از رودخانه آستارا تا رودخانه اترك (مرز شرقي ايران) در اجاره ليانازوف قرار گرفت .ليانازوف يكي از سرمايه داران روسيه بود در سال 1300ه-ق(1262شمسي) مدت اجاره 6 سال تمديد گرديد. سه سال بعداز فوت ليانازوف قرار دارد جديدي بين فرزند او گورگي و ايران به امضاء رسيد و كمپاني ليانازوف جهت مراقبت از صيد شيلات را به دو ناحيه استرآباد و آستارا تقسيم نمود و مقراراتي را جهت صيد اعلام نمود ،اجازه صيد در كليه آبهاي شمالي ايران كه به درياي خزر وارد مي شود بدون محدوديت در اختيار كمپاني ليانازوف گذارده شد و تمام رودخانه ها را به خوانين محلي اجاره داده و مستاجرين نيز مي توانستند صيد خود را به ديگران واگذار كنند . كمپاني،سواحل دريايي رودخانه هاي سفيد رود ،بابل رود ، ميرود،تجن،قره سو، گرگان وخليج هاي آسترآباد و انزلي را در مالكيت خود دارد و اعلام نمود كه صيادان فقط مي توانند به صيد ماهيان حلال فلسدار بپردازند. اصولاً قرارداد كمپاني ليانازوف مربوط به بهره برداري از ماهيان خاوياري بود كه آنها با حيله هاي گوناگون صيد ماهيان فلسدار شمال ايران را به قرار داد خود ملحق نمودند. وكليه محصولات صيد شده را به روسيه منتقل نمودند. وبه همين جهت در كليه اسناد و مدارك موجود در تشكيلات شيلات شمال تا قبل از سال 1312 خورشيدي (1933 ميلادي) هيچگونه آماري از ميزان صيد نمي توان يافت بروز جنگ جهاني اول و دشواريهاي بسياري را در عرصه سياسي و اقتصادي روسيه موجب گرديد و وارثان ليانازوف از پرداخت اجاره بهاي ناچيز درمانده بودند. نيرنگها زدندو فشار هاي زيادي به ايران وارد كردند. و بلاخره با ظهور مراحل اوليه انقلاب نخستين حكومت موقت در تاريخ 10 اسفند 1295 خورشيدي در آن كشور تشكيل شد در آن سال ميرزا حسين خان مستوفي الممالك رئيس الوزراشد. و سرانجام در 12 خرداد1297 (آغاز ژوئن سال1918 ميلادي ) مشاورلملك وزير ماليه ايران در دولت صمصام السلطنه قرار دارد ليانازوف را قطع كرد . و تعدادي از موسسات متعلق به كمپاني را در مقابل طلب خود تصرف نمود وبه منظور وصول مطالبات مردم از ليانازوفها شيلات را تا يك سال بعد اجاره نداد. تومانيانس سرمايه دار و صراف مشهور ارمني كه با ليانازوفها دشمني داشت نزد نخست وزير جديد به كار شكني پرداخت و براي اشتغال ارمني ديگر بنام وانيت سوف به فعاليت پرداخت و در 30 شوال 1337 قرار داد ديگري به امضاء رسيد و مدت قرار داد 20سال معين شد. او كاري از پيش نبرد و ورشكسته شد. ليانازوفها كه به ادعاي خود باقي بودند شكايات متعددي نمودند و قرار شد اختلاف دولت و كمپاني ليانازوف به حكميت ارجاع شود. از جانب ايران حاج سيد نصرالله تقوي (دادستان )و دكتر ولي الله خان نصر رئيس ثبت و اسناد و از جانب روسيه كمپاني ليانازوف دو تبعه روس بنامهاي خشاب و ماكف به عنوان حكم انتخاب شدند. و ذكا ء الملك فروغي كه رئيس ديوان عالي بود به عنوان سر حكم انتخاب شد. شرايط حكميت اين بود كه آيا دولت ايران حق داشت قرارداد را لغو كند يا نه؟ ثانياً اگر حق داشته خساراتي را كه متوجه ليانازوفها شده را بايد جبران كندو محكمه حكميت در آبان 1301 تشكيل شد و راي صادر گرديد . كه دولت حق لغو قرار داد را نداشته و از اين تاريخ تا 8 سال ديگر شبلات متعلق به ليانازوفها است. و خسارت نيز بايد پرداخت گردد. ورثه ليانازوف در 6نوامبر سال1931(آبان1310) ماترك را بين خود تقسيم كردند و سفارت روسيه در اين موقع فعاليت خود را شروع و طي نامه اي مسئله تجديد امتياز شيلات كه موجب عهد نامه روس و ايران در تاريخ 1921 بود را ملغي اعلام نمود . و نامه اي ديگر براي وراث ليانازوف فرستادند كه براي آنان حقي نمي شناسد و پس از آن اتباع روس بدون هيچگونه مجوزي در آبهاي شمال به صيد ماهي پرداختند و در (اوت سال1923) دولت شوروي ورقه انتقال وراث ليانازوف ها را ارائه داد كه طبق آن سهميه خود را به دولت واگذار كرده بودند و بعد از آن مارتين ليا نازوف مفقود گرديد سرانجام جهت بهره برداري از ماهبان سواحل جنوبي درياي خزر بين دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي قراردادي منعقد گرديد و يك شركت مشترك تحت عنوان شركت ((مختلط ماهي ايران وشوروي )) بهره برداري از ماهيان آبهاي شمال ايران آغاز كرد . محدوديت هاي ناشي از كنترل صيد در مناطق شمال ايران موجب شد كه صيادان به تبعيت از شرايط حاكم برصيد گروههاي مختلف صيادي را بوجود آورند .درتاريخ 8 مهر ماه 1306(1927 ميلادي)قرارداد بين نمايدگان ايران وشوروي به امضاء رسيد شركت مختلط ماهي ايران و شوروي طي 25 سال فعاليت مداوم لطمات جبران ناپذيري بر زنجيره حيات و اقتصاد مبتني بر بهره برداري مستمر از منابع طبيعي به خصوص آبزي وارد ساخت با توجه به آمار صيد و بهره برداري از ماهيان دريايي خزر مربوط به دوره قبل از ملي شدن شيلات و سالهاي بعد از آن به روشني مي توان كاهش شديد ذخاير ماهيان را در محدوده فعاليتهاي صيادي شيلات ملاحظه نمود. دكتر مصدق كه از آثار شوم امتياز بهره برداري شيلات توسط روسها آگاهي داشت ،شيلات را ملي اعلام نمود. و شيلات از روز 12 بهمن سال 1331 ملي اعلام گرديد.هيئت وزيران در شهريور ماه 1332 آئين نامه صيد ماهي را در چهار فصل و 33ماده تصويب نمود كه در آن آئين نامه كليه شرايط مربوط به صيد و صيادي و وسايل و آلات صيد و صدور پروانه صيد و حفاظت آبها تعيين و مشخص گرديد. لايحه قانوني اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران نيز در تاريخ تير ماه 1332 به تصويب مجلس  رسيد.وزارت دارائي به عنوان نماينده دولت در امر بهره برداري از درياها و رودخانه ها و درياچه ها تحت مديريت شركت سهامي شيلات ايران فعاليت هاي مربوط به بهره برداري از اين منابع را عهده دار گرديد، سپس به وزارت كشاورزي انتقال يافت از سال 1346 به مدت 4 سال شركت سهامي شيلات فعاليتهاي بهره برداري و تشكيلاتي خود را زير نظر وزير منابع طبيعي و با نظارت مستقيم هيئت مديره ادامه داد. در شهريور سال 1366 شركت سهامي شيلات (شمال وجنوب) زير پوشش وزارت جهاد سازندگي قرار گرفت تا در راستاي هدفهاي خودكفايي و تامين نيازهاي اقتصادي كشور به تلاش و كوشش خود ادامه دهد با توجه به سياست دولت دربرنامه دوم توسعه كشور مبني بر واگذاري امور اجرائي به بخش خصوصي شيلات ايران واگذاري تاسيسات شيلاتي را به بخش خصوصي آغاز نموده است. كه نمونه آن صيد ماهيان استخواني است كه گروههائي صيادي تحت عنوان تعاوني هاي پره فعاليتهاي صيادي خود را انجام مي دهند.

خواندن 14947 دفعه