گزارش نظر

سلام .
حدود 4 هکتار استخر خاکی کنار رودخانه با قابلیت تعویض آب دائمی دارم!

چقدر می تونم تولید داشته باشم.
بر آورد هزینه شما چقدره؟
جوابیه شیلات
در صورت داشتن برق سه فاز و استفاده از هواده و دستگاه غذادهی و همچنین تغییر چند گونه ای به تک گونه کپور می توانید 8 تا 10 تن هم در هر کتار داشته باشید.
در غیر این صورت 3 تا 4 تن تولید داشته باشید
مدیریت سایت شیلات