گزارش نظر

سلام
روش بایوجیمی در پرورش ماهی گرم آبی چیست؟
آیا در استان کسی در این رابطه اطلاعات دارد؟
جوابیه شیلات
به صورت عامیانه و ساده نوعی ماده شیمیایی و گیاهی که می تواند به جای کودهی در استخرهای گرمابی برای کاهش آلودگی - افزایش تولید پلانگتونها و افزایش اکسیژن و به طور کلی ایجاد شرایط بهینه پرورش مفید باشد . در استان چند دوره آموزشی برای معرفی از طرف شیلات با همکاری شرکتهای تولید کننده برگزار گردید و به پرورش دهندگان معرفی شد ولی تا چه حد مورد استفاده قرار گرفت اعلام نشد و تحقیقی صورت نپذیرفت.
مدیریت سایت شیلات