گزارش نظر

در رابطه با گرفتن مجوز برای استخر گرم ابی به مساحت ۴۰۰۰ متر که چندین سال است در حال فعالیت است توضیح دهید؟ ایا کار پر زحمتی است؟ ارزش دارد؟
جوابیه شیلات
دریافت مجوز از طریق نظام مهندسی مستقر در هر شهرستان انجام می شود و هزینه و زمان لازم را باید از نظام مهندسی استعلام نمائید.
مدیریت سایت شیلات