گزارش نظر

سلام
در پرورش ماهی خاویاری با آب چاه  در زمینهای شالیزاری , تآثیر املاح و فلزات سنگین موجود در خاک یا آبهای جاری که جهت آبیاری شالیزار استفاده می شود چیست؟
آیا با آب چاه چنین زمینی می توان ماهی پرورش داد؟
با تشکر
جوابیه شیلات
شرایط خاک در استان گیلان مطلوب است ولی شرایط آبی از پسماند خانگی و کشاورزی در آبهای سطحی زیاد و قابلیت استفاده پرورش ماهی خاویاری را ندارد.
پرورش ماهی در زمین شالیزاری اگر به صورت دو منظوره باشد امکان پذیر نیست و اگر هم تغییر کاربردی داده شود باز هم با توجه به شرایط زمینهای شالیزاری از طرف امور اراضی مشکل دارید .روش اقتصادی پرورش ماهی خاویاری در حال حاضر استفاده از آب دریا و در مرحله بعد استفاده از آب چاه در استخرهای بتنی یا پیش ساخته است.پرورش در مزارع خاکی روش استانداردی نیست.
مدیریت سایت شیلات