گزارش نظر

با سلام
ميخواستم راهنمایی کنید در مورد پرورش ماهی در استخر پیش ساخته در منطقه کوهستانی با اب چشمه در 4استخر 50 متری چند تعداد ماهی میشود پرورش داد.
جوابیه شیلات
استخرهای 50 متری به صورت استاندارد می توانند یک تن ماهی را نگهداری نمایند.
ولی با مدیریت در آب و اکسیژن کافی در برخی کارگاهها تا 2 تن هم برداشت نموده اند.
مدیریت سایت شیلات