گزارش نظر

سلام
پرورش ماهی در استخر های خانگی امکان دارد یعنی اینکه در استخر داخل ساختمان هم میشه پرورش ماهی انجام داد
جوابیه شیلات
نگهداری چند عدد ماهی امکان پذیراست . پرورش متراکم در آن شرایط اقتصادی نیست.
مدیریت سایت شیلات