گزارش نظر

سلام ـ آیا می شود بطورخاص یک نوع ماهی گرمابی مثل آمور یا کپور را دراستخر بتنی ازطریق خوراک دستی ( خوراک مخصوص کپور ماهیان) پرورش داد ؟یک استخر بتنی به مساحت 3500 متر مربع با ورودی آب قنات دواینچ به طور متراکم و فوق تراکم چند قطعه ماهی می توان پرورش داد؟
جوابیه شیلات
به طور کلی میتوان پرورش تک گونه ای کپور را در این نوع استخرها انجام داد ولی میزان تراکم و شرایط پرورش باید توسط کارشناس بازدید و اعلام شود.
مدیریت سایت شیلات