گزارش نظر

سلام در یک هزار متر استخر چندعدد ماهي گرمابي بايد ريخته شود؟ (50*10*2)استخر بتی باشد، و میزان 3اینچ آب مدام داشته باشد،وتک گونه کپور باشد ،با دو عدد هواده بدونه آب برگشتی.
جوابیه شیلات