گزارش نظر

سلام.شما میزان تولید را سالیانه میفرمایید یا بصورت دوره های 4.5 ماهه تا 6 ماهه؟برای مثال 100 تن تولید را در سال در نظر گرفتید یا بصورت دوره های ماهیانه؟و سوأل آخرم برای 100 تن چقد زمین و چند متر مساحت مفید برای احداث استخرها احتیاج است؟
سلام.شما میزان تولید را سالیانه میفرمایید یا بصورت دوره های 4.5 ماهه تا 6 ماهه؟برای مثال 100 تن تولید را در سال در نظر گرفتید یا بصورت دوره های ماهیانه؟و سوأل آخرم برای 100 تن چقد زمین و چند متر مساحت مفید برای احداث استخرها احتیاج است؟
جوابیه شیلات
مجوزهای پرور صادره در شیلات برای آب چاه بر اساس دو دوره در سال است .جناب آقای نوری آماری که اعلام میگرد واقعی و استاندارد سازهای شیلات است . برای مثال تولید 20 کیلو در هر متر مکعب عدد قابل دسترس است ولی راندمان تولید تا 80 کیلو هم امکانپذیراست. دستیابی به برخی از اعداد و ارقام اعلام شده در سایتهای مختلف نیاز به تکنولوژی پیشرفته تر و یا شرایط ویژه دارد.
مدیریت سایت شیلات