گزارش نظر

مرسی از راهنماییهاتون.نحوه ثبت و اخذ مجوز برای پرورش ماهی در قفس رو راهنمایی می فرمایید.
جوابیه شیلات
بعد از تهیه زمین به عنوان سایت پشتیبان می توانید به نظام مهندسی استان گیلان مراجعه و ثبت نام نمایید.
جهد راهنمایی نیز می توئانید با مراجعه به اداره کل شیلات گیلان از نظرات کارشناسان این بخش استفاده نمایید.
مدیریت سایت شیلات