گزارش نظر

سلام اگر ممکنه شماره تماس مرکز تکثير وبازسازی ذخاير ماهيان خاوياری شادروان دکتر يوسف پور بگذارید . ممنونم
جوابیه شیلات
تماس 01342470345
فکس01342470454