گزارش نظر

سلام من یک قطعه زمین یک هکتاری با دو حلقه چاه و کنتور برق دارم در همان کوچه یک مزرعه پرورش ماهی وجود دارد
آیا میتوانم در زمینم پرورش ماهی راه اندازی کنم؟
فاصله بین دو مزرعه پرورش ماهی چقدر است؟
جوابیه شیلات
این فاصله در کمیته های استانی هر استان تعیین می شود و با هم متفاوت است . باید با شیلات و محیط زیست استان خود هماهنگی کنید در استان گیلان برای آب چاه حداقل 200 متر است.
مدیریت سایت شیلات