گزارش نظر

سلام.برای افزایش مقدار مجوز از ده تن به بیشتر چه اقدامدت و مدارکی مورد نیاز اسن.
با تشکر
جوابیه شیلات
با توجه به شرایط و بازدید کارشناسی میتواند با افزایش دبی ؟آن یا بدون آن انجام شود. که آن نیز می تواند با افزایش سازه یا استفاده از تکنولوژی تولید باشد.
مدیریت سایت