گزارش نظر

فاصله قانونی ساخت استخر سردآبی از رودخانه باید چند متر باشد؟ از دوستان شنیدن که طبق قانون محیط زیست باید دویست و پنجاه متر فاصله باشد!!
جوابیه شیلات
این فاصله قانونی توسط سازمان محیط زیست و سازمان آب تتعیین می گردد . ولی باز در استانهای مختلف و شدت جریان رودخانه ها و بستر آنها متفاوت است در استان گیلان تا کنون بالای 180 متر نبوده است.
مدیریت سایت شیلات