گزارش نظر

سلام
من یکاستخر گرمابی به مساحت 1200 متر مربع دارم آیا میتونم فقط در آن کپور و آمور بریزم؟ تعداد چقدر باشه خوبه؟
جوابیه شیلات
البته که می توانید ولی تعداد به شرایط استخر شما از نظر دبی آب نوع منبع آبی سیستم هوادهی و عمق استخر بستگی دارد.
مدیریت سایت شیلات